4 aý geçdi… Tomus geldi… Baglaryň şahalary täzeden pyntyk ýaryp miwe bermäge durdy. Penjereden görünýän daglaryň başynda garlardan nam-nyşan ýok. Yssy howa olaryň ýoguna ýansa-da pikirleriň üstüne ýagan garlar häzirem öňküligine dur. Belki ol täze pikirleriň döremeginiň öňüne geçip häzirki ulgamyň dowamlylygyny saklamak isleýändir. Ýa-da şol garlar eremesin diýip ýörite sowadyjy satyn alan kimseler bardyr…

Journalist/Writer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store